Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Αναλύσεις για το αλεύρι για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012
,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ &   ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 26
41221 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ.  (2410) 565277
ΦΑΞ. (2410) 565293
Δημήτρης Κουρέτας
Αναπληρωτής Καθηγητής


                                                                                                                  
Προς τους Μύλους Κουτσιαρή


Εργαστηριακή ανάλυση ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο αλεύρι
Για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε δείγματα αλευριού, ακολουθήθηκε τροποποιημένη πειραματική διαδικασία βασισμένη στην οδηγία QuEChERS με χρήση της τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας[1].

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1
Ετικέτα:                                 ΔΕΙΓΜΑ Ι
Ημερομηνία παραλαβής:      05.10.2012
Ημερομηνία ανάλυσης:        08.10.2012
Παρατηρήσεις:                      Σε μη εμπορική συσκευασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1

Φυτοφάρμακο
ΔΕΙΓΜΑ
C (mg/kg)

MRLs[2]
C (mg/kg)
1.
Dimethoate
ND

0,05
2.
Monocrotophos
ND

NA
3.
Methidathion
ND

0,02
4.
Carbosulfan
ND

0,05
5.
Mecarbam
0,03

0,05
6.
Ethion
ND

0,05
7.
Triazophos
ND

0,02
8.
Fenthion
ND

0,01
9.
Endosulfan
ND

0,05
10.
Atrazin
ND

0,10
11.
Chlorpyrifos
ND

0,05
12.
Oxadiazon
ND

0,05
13.
Hexazinone
ND

NA
14.
Parathion
ND

0,05
15.
Methyl parathion
ND

0,02
16.
Dichlorvos
ND

0,01
17.
Phosphamidon
ND

0,01
18.
Malathion
ND

8,00
19.
Deltamethrin
ND

2,00
20.
Permethrin
ND

0,05
21.
Cypermethrin
ND

2,00
22.
λ-cyhalothrin
ND

0,05
ND: Not Detected, NA: Not Available
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2
Ετικέτα:                                 ΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
Ημερομηνία παραλαβής:      05.10.2012
Ημερομηνία ανάλυσης:        08.10.2012
Παρατηρήσεις:                      Σε μη εμπορική συσκευασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2

Φυτοφάρμακο
ΔΕΙΓΜΑ
C (mg/kg)

MRLs[3]
C (mg/kg)
1.
Dimethoate
ND

0,05
2.
Monocrotophos
ND

NA
3.
Methidathion
ND

0,02
4.
Carbosulfan
ND

0,05
5.
Mecarbam
ND

0,05
6.
Ethion
ND

0,05
7.
Triazophos
ND

0,02
8.
Fenthion
ND

0,01
9.
Endosulfan
ND

0,05
10.
Atrazin
ND

0,10
11.
Chlorpyrifos
ND

0,05
12.
Oxadiazon
ND

0,05
13.
Hexazinone
ND

NA
14.
Parathion
ND

0,05
15.
Methyl parathion
ND

0,02
16.
Dichlorvos
ND

0,01
17.
Phosphamidon
ND

0,01
18.
Malathion
ND

8,00
19.
Deltamethrin
ND

2,00
20.
Permethrin
ND

0,05
21.
Cypermethrin
ND

2,00
22.
λ-cyhalothrin
ND

0,05
ND: Not Detected, NA: Not Available

Δημήτρης Κουρέτας
 Καθηγητής[1] Kolberg, DI, Prestes, OD, Adaime, MB, Zanella, R, Development of a fast multiresidue method for the determination of pesticides in dry samples (wheat grains, flour and bran) using QuEChERS based method and GC-MS, Food Chemistry, 125, 2011, p.1436-1442.
[2] Pesticide EU-MRLs, Regulation (EC) No 396/2005
[3] Pesticide EU-MRLs, Regulation (EC) No 396/2005

1 σχόλιο: